این فراورده محتوی ۱۵ درصد اسید هیومیک بیواکتیو شده می­باشد. اسید هیومیک موجود در این ترکیب نوعی ماکرو مولکول با وزن مولکولی سبک‌تر نسبت به سایر ترکیبات هیومیکی بوده و با گروه­های عاملی محتوی اکسیژن غنی‌شده است. این عمل واکنش‌پذیری و فعالیت بیولوژیکی آن را در خاک افزایش داده و همچنین با سرعت و سهولت بیشتری توسط ریشه گیاهان جذب می­شود. این ترکیب کاملاً محلول در آب بوده و اثرات مفید آن تا چندین سال در خاک ادامه دارد. این کود همراه با بیشتر کودهای کشاورزی قابل‌استفاده است.

 

اسید هیومیک محصول تجزیه ماده آلی توسط میکروارگانیسم‌های خاص در شرایط ویژه می­باشد. این فراورده ترکیبی از ماکرو مولکول‌های محتوی ساختمان‌های پلیمر یک و فنولیک بوده و قادر است با عناصر غذایی موجود در خاک تشکیل کلات داده و قابلیت جذب آن‌ها را افزایش دهد. میزان ایده ال مواد آلی در خاک‌های کشاورزي بین ۴ تا ۶ درصد است. درحالی‌که در خاک‌های ایران، ماده آلی خاك و به دنبال آن اسید هیومیک بسیار ناچیز می­باشد. تحت این شرایط مصرف اسید هیومیک تا حد زیادی این کمبود را جبران می­کند.

 

این فراورده محتوی ۱۵ درصد اسید هیومیک بیواکتیو شده و ده درصد نیتروژن کند رها به شکل هیومات آمونیوم می‌باشد. به‌منظور ایجاد ترکیب ذکرشده، یون آمونیوم روی گروه‌های عاملی فعال کربوکسیلیک و هیدروکسیل موجود بر سطح هیومیک قرارگرفته است. اسید هیومیک موجود در این ترکیب نوعی ماکرو مولکول با وزن مولکولی سبک‌تر نسبت به سایر ترکیبات هیومیکی بوده و با گروه­های عاملی محتوی اکسیژن غنی‌شده است. این عمل واکنش‌پذیری و فعالیت بیولوژیکی آن را در خاک افزایش داده و همچنین با سرعت و سهولت بیشتری توسط ریشه گیاهان جذب می­شود. این ترکیب کاملاً محلول در آب بوده و اثرات مفید آن تا چندین سال در خاک ادامه دارد. این کود همراه با بیشتر کودهای کشاورزی قابل‌استفاده است.

 

نیتروهیوم، نوعی کود ترکیبی و اصلاح‌کننده خاک است که علاوه برداشتن مزایای ترکیبات اسید هیومیک، محتوی مقادیر قابل‌توجهی نیتروژن به شکل هیومات آمونیوم بوده و برای رشد رویشی تمام گیاهان باغی و زراعی توصیه می­گردد. نیتروژن موجود در این ترکیب نسبت به کودهای شیمیایی با سرعت کمتری در خاک حرکت کرده و به‌تدریج در اختیار گیاه قرار می­گیرد و از شسته شدن و اتلاف آن در خاک جلوگیری به عمل می­آید. این ترکیب همچنین محتوی سه درصد پتاسیم خالص بوده، لذا علاوه بر تأمین قسمتی از نیاز پتاسیمی گیاهان، باعث افزایش کارایی مصرف نیتروژن می­گردد