کود کامل آکوانوا "36-12-12" حاوی میزان مناسبی از عناصر غذایی ماکرو و میکرو است که قابلیت برآورده کردن عناصر غذایی مورد نیاز گیاه به ویژه پتاسیم را از زمان تشکیل میوه تا یک هفته قبل از برداشت را دارا می باشد.
این کود حاوی مقدار مناسبی از عنصر منیزیم می باشد که در نتیجه افزایش تولید اسید آمینه و پروتئین سازی، افزایش میزان کلروفیل و فرایند فتوسنتز تغذیه مناسبی را برای گیاه فراهم خواهد کرد.

 
کود کامل آکوانوا "20-20-20"،حاوی مقادیر یکسان از عناصر غذایی ماکرو و میکرو استکه قابلیت برآورده کردن عناصر غذایی مورد نیاز گیاه را در تمام طول فصل رشد به ویژه ابتدای فصل رویشی و زایشی را دارا می­باشد.این کود حاوی مقدار مناسبی از عنصر منیزیم می­باشد که در نتیجه افزایش تولید اسید آمینه و پروتئین سازی، افزایش میزان کلروفیل و فرایند فتوسنتز تغذیه مناسبی را برای گیاه فراهم خواهد کرد.اسیدی بودن این کود منجر به کاهش pHآب، محلول غذایی و خاک شده و در نتیجه دسترسی و جذب عناصر غذایی را توسط گیاه افزایش می­دهد. 

 

کود کامل آکوانوا "10-52-10" با 52 درصد فسفر به عنوان کود استارتر، قابلیت برآورده کردن فسفر مورد نیاز گیاه را در زمان توسعه ریشه و متورم شدن جوانه­ها را دارا می­باشد.این کود حاوی مقدار مناسبی از عنصر منیزیم میباشد که در نتیجه افزایش تولید اسید آمینه و پروتئین سازی، افزایش میزان کلروفیل و فرایند فتوسنتز تغذیه مناسبی را برای گیاه فراهم خواهد کرد.اسیدی بودن این کود منجر به کاهش pHآب، محلول غذایی و خاک شده و در نتیجه دسترسی و جذب عناصر غذایی را در گیاه افزایش می­دهد

 

کود کامل آکوانوا "30-5-15"،حاوی نسبت­های مختلفی از عناصر غذایی ماکرو و مهمترین عناصر ریز مغذی است که متناسب با نیاز گیاه به ویژه از زمان تشکیل میوه تا یک هفته قبل از برداشتقابل استفاده می­باشد.این کود حاوی مقدار مناسبی از عنصر منیزیم می­باشد که در نتیجه افزایش تولید اسید آمینه و پروتئین سازی، افزایش میزان کلروفیل و فرایند فتوسنتز تغذیه مناسبی را برای گیاه فراهم خواهد کرد.اسیدی بودن این کود منجر به کاهش pHآب، محلول غذایی و خاک شده و در نتیجه دسترسی و جذب عناصر غذایی را در گیاه افزایش می­دهد.